English Version :-

As communicated through a Notice published on 28 January 2022 – https://mbr.mt/2022/01/28/legislative-amendments-introduced-by-act-lx-of-2021/ – Act LX of 2021  introduces the requirement for companies to indicate their electronic mail address in the memorandum, in terms of article 69(1)(d) of the Companies Act.

The scope behind this amendment is two-fold. Firstly, electronic communication serves to increase efficiency through timely communication by reducing the reliance on paper format communication to a company’s registered office. Certain correspondence may well be served to a company electronically and is many times more effective in reaching the concerned company officers. Secondly, the Malta Business Registry continuously strives as a central national registry and supervisory authority, toward implementing sustainable governance measures that correspond to corporate sustainability goals reflecting national and European Union initiatives in the sector. Limiting the amount of physical paper-format correspondence and shifting the emphasis to electronic means, will undoubtedly serve to reduce the use of paper and associated materials. Such measure is only one of those which will be undertaken as part of the responsibility in implementing measures synced with the European Green Deal.

Companies are hereby being notified that an adequate electronic mail address that is accessible to all the company officers, is to be provided to the Malta Business Registry by 30 September 2022. It is advisable that this is done by filing an updated memorandum and articles of association. In instances whereby this is not possible, one may address a formal letter to the Registrar, sent to the attention of Ms Stefania Baldacchino.


Maltese version :-

Kif ġie mħabbar permezz ta’ Avviż ippubblikat fit-28 ta’ Jannar 2022 – https://mbr.mt/2022/01/28/legislative-amendments-introduced-by-act-lx-of-2021/- l-Att LX tal 2021 jintroduċi l-obbligu għal kumpaniji li juru l-indirizz eletroniku tal-e-mail fil-memorandum u dan skont l-Artikolu 69 (1) ta’ l-Att dwar il-Kumpaniji.

L-għan ta’ din l-emenda huwa doppju. L-ewwel nett, il-komunikazzjoni elettronika iżżid l-effiċjenza permezz ta’ komunikazzjoni fil-ħin u tnaqqas is-serħan fuq komunikazzjoni fuq karti mibgħuta fl-indirizz irreġistrat tal-kumpanija. Ċertu korrispondenza tista’ tiġi mibgħuta lill-kumpanija elettronikament u ħafna drabi hija aktar effettiva sabiex tilħaq lill-uffiċjali tal-kumpanija kkonċernati. Fit-tieni lok, ir-Reġistru ta’ Malta tal-Kumpanniji dejjem jaħdem sabiex bħala reġistru ċentrali nazzjonali u awtorita’ ta’ superviżjoni, iwettaq miżuri ta’ governanza sostenibbli li jikkorrispondu għal għanijiet ta’ sostenibbilitá għal-kumpanniji li jirriflettu inizjattivi nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea fis-settur.  Bla dubju li meta wieħed jillimita l-ammont ta’ korrispondenza fuq karti u jagħti importanza lill-mezzi elettroniċi , ikun qiegħed inaqqas l-użu ta’ karti u materjal relatat. Miżura bħal din hija biss waħda mill-miżuri li tittieħed bħala parti mir-responsabbilitá li twettaq miżuri li jimxu id f’ id mal – Patt l-Aħdar Ewropew.

Bil-preżenti l-kumpaniji qegħdin jiġu avżati li għandhom jipprovdu indirizz elettroniku adegwat li huwa aċċessibbli mill-uffiċjali kollha tal-kumpanija, sat-30 ta’ Settembru 2022. Nissuġġerixxu li dan isir billi jiġu rreġistrati memorandum u artikli tal-assoċjazzoni b’ informazzjoni aġġornata. Fejn dan mhux possibili għandha tintbagħat ittra formali lir-Reġistratur , għall-attenzjoni ta-Sinjura Stefania Baldacchino.


Leave a Reply

%d bloggers like this: